ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം: ജനുവരി മാസത്തിൽ ലഭിച്ചത് ആറ് കോടിയിലേറെ രൂപ; കൂടെ നിരോധിച്ച നോട്ടുകളും

ക്ഷേത്രത്തിലെ കിഴക്കേ നടയിലെ എസ് ബി ഐയുടെ ഇ ഭണ്ഡാരം വഴി 207007രൂപ ലഭിച്ചു. സ്ഥിരം ഭണ്ഡാര വരവിന് പുറമെയുള്ള

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്റ്റോക്കുള്ളത് 260 കിലോയിലധികം സ്വർണം; വെളിപ്പെടുത്തി വിവരാവകാശ രേഖ

സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ചിലതിന്റെ പഴക്കം ഇതുവരെ സ്ഥാപിതമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെ മൊത്തം മൂല്യം വിവരാവകാശ രേഖ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല