അസംഘടിത- അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി റേഷൻ കാർഡ് ഉറപ്പാക്കണം; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശവുമായി സുപ്രീം കോടതി

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും തയ്യാറാകത്തതിനെ തുടർന്നാണ്