സ്വവര്‍ഗ വിവാഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമായി ഗ്രീസ്

രാജ്യത്തെ എല്‍ ജി ബി ടി ക്യൂ സമൂഹം സന്തോഷത്തോടെയും അത്ഭുതത്തോടെയുമാണ് ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തെ വരവേറ്റത്. നിലവിൽ