ബാബറി മസ്ജിദ്, ഗോധ്ര കലാപ കേസുകൾ; യുപി സർക്കാരിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരായ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം (SIT) എടുത്ത 9ൽ എട്ട് കേസുകളിലും വിചാരണ പൂർത്തിയായതും സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.