കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് അന്താരാഷ്‌ട്ര പുരസ്കാരം; കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററ്യുകളുടേയും ആക്സിലറേറ്ററുകളുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സ്വീഡിഷ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ യു.ബി.സി ഗ്ലോബൽ