ജർമ്മൻ ആണവനിലയത്തിൽ ചോർച്ച കണ്ടെത്തി; പ്ലാന്റിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചു

ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമെന്നും തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ആര്‍എസ്എസ് വിധേയത്വം; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയുടെ മൂര്‍ത്തി ഭാവമാകരുത്; മുഖ്യമന്ത്രി

പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വികാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയരുത്.