വിദേശ കറൻസികളിൽ പ്രകൃതി വാതക വിതരണത്തിനുള്ള കടങ്ങൾ അടയ്ക്കാം; ഉത്തരവിൽ പുടിൻ ഒപ്പുവച്ചു

റഷ്യൻ വിതരണക്കാരന്റെ ഒരു നിയുക്ത വിദേശ കറൻസി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കടം തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൈമാറാൻ പുതിയ രേഖ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് നികുതി ചുമത്തി വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജർമ്മനി

പാക്കേജിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ വരുമെന്നും ലാഭത്തിന്റെ നികുതിയിൽ നിന്ന് വില പരിധിക്ക് ധനസഹായം നൽകുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

യൂറോപ്പിനുള്ള പ്രകൃതിവാത വിതരണം റഷ്യ നിർത്തി

യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രകൃതിവാത വിതരണം റഷ്യ നിർത്തി. യൂറോപ്പിലേക്കു പ്രകൃതിവാതകം എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയായ നോർഡ് സ്ട്രീം വൺ പൈപ്പ്‌ലൈൻ