മഹിഷാസുരനു പകരം ഗാന്ധിജി; ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ബൊമ്മക്കുലു വിവാദത്തിൽ

അഖിലേന്ത്യ ഹിന്ദു മഹാസഭ ദുർഗ്ഗാ പന്തലിൽ ഹിഷാസുര ബൊമ്മക്കുലുവിന് പകരം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രൂപമുള്ള ബൊമ്മക്കുലു വെച്ചതായി ആരോപണം