2040 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയയ്ക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്‌ഷ്യം: പ്രധാനമന്ത്രി

മനുഷ്യ സംഘത്തെ 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി. 2035ഓടെ ‘ഭാരതീയ