ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന്റെ പേരില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിൽ തട്ടിപ്പ്; പരാതി

പക്ഷെ യുവാവിന് വേണ്ടി കൊക്കയാര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ നാട്ടുകാരുടെ ചികിത്സാ സഹായനിധിയും അക്കൗണ്ടും ഉള്ളപ്പോള്‍ ആ പഞ്ചായത്തുകാരന്‍ പോലും