ഒന്നാം ലാവലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു; അതിന് സതീശൻ മറുപടി പറയട്ടെ: എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ സിബിഐ, ഇഡി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയാത്തത് എന്തെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പരിഹസിച്ചു.