ആവേശം എന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഇടി കാണുന്നത്: കനി കുസൃതി

റേപ്പ് സീനൊക്കെ വിഷ്വലി കാണിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്നാൽ കുറെ പേർ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കാണാൻ എന്റെ മനസിപ്പോഴും