വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിൽ റോജർ ഫെഡറർക്ക് ഡബിള്‍സ് പങ്കാളി റാഫേൽ നദാൽ

കോർട്ടിൽ നദാലിനൊപ്പം ഒരിക്കൽക്കൂടി റാക്കറ്റ് വീശാൻ കഴിയുന്നത് സ്വപ്നസാഫല്യമെന്ന് റോജര്‍ ഫെഡറർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്