ദി കേരള സ്റ്റോറി; സിനിമ നിരോധിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ

ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടേയാക്കാവുന്ന വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും

ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ ഉയരുന്നത് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ; വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം: സിപിഎം

ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുപോയ നിർമ്മിതികൾ ഫീൽഡ് സർവ്വേയിൽ കൂട്ടിചേർക്കുമെന്നുള്ളകാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.