പണ്ട് അഭിനയിക്കാന്‍ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു; ഇന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനില്‍ ഫാഫയുടെ പകര്‍ന്നാട്ടം

നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ​​ഗ്യാങ്സ്റ്ററിനെയാണ് സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫഹദ് കസറിത്തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകൻ