സർക്കാരിന് വലിയ പ്രചോദനം; മുഖാമുഖം പരിപാടിക്ക് വലിയ പിന്തുണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി

ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിജയ രഹസ്യം. സമൂഹത്തിൽ പല തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന