റൊമാന്റിക് ഫാന്റസി ‘റെയിൻബോ’യുമായി രശ്‍മിക മന്ദാന

ഊട്ടിയുടെ തണുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും 'റെയിൻബോ'.