എലിസബത്ത് തങ്കമാണ്; ഇപ്പോള്‍ എന്റെ കൂടെയില്ല. ഞാനും അവളുടെ കൂടെയില്ല. വിധി; ബാല പറയുന്നു

എലിസബത്തിനെ മറ്റ് ആരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു അഭിമുഖത്തിലും എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരേയൊരു

ബാല ഇത്തവണയും ബലവാനായി തിരിച്ച് വരും; അദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക: ഭാര്യ എലിസബത്ത്

തനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് എല്ലാവരേയും അറിയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായും എലിസബത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.