വൈദ്യുതി മിച്ചം; നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 600 മെഗാ വാട്ട് വൈദ്യുതി വിൽക്കുന്നു

നേപ്പാളിൽ ശൈത്യകാലത്ത് വൈദ്യുതിയുടെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു, വിതരണം കുറയുന്നു, വേനൽക്കാലത്ത് വിതരണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം കുറയുന്നു.

വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ക്രമാതിതമായി ഉയർന്നാൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരും: മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി

അതേസമയം, സൗര പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ ലക്ഷ്യമായ 200 മെഗാവാട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം 6 മാസം കൂടി