ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട്; 2016-22 കാലയളവിൽ ബിജെപി സ്വീകരിച്ചത് മറ്റ് പാർട്ടികളെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി തുക

ഇലക്ട്റൽ ബോണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ സംഭാവനകൾക്ക് മേൽ ഒരു മറ സൃഷ്ടിച്ചതായും, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പാർട്ടികൾ ഈ തുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്