രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്പെട്ടതാണ്: ഇക്കണോമിക് സർവേ റിപ്പോർട്ട്

രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു എന്നല്ല, യുഎസ് ഡോളറാണ് ശക്തിപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് 2022-23 ഇക്കണോമിക് സർവേ റിപ്പോർട്ട്