സിനിമ കണ്ട 1 ശതമാനം ആളുകള്‍ പോലും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല; പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ കന്നഡയിലും ഹിന്ദിയിലും മൊഴിമാറ്റാൻ രാമസിംഹൻ

നിലവിൽ കാനഡ റിലീസിന്‍റെ കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദി ഭാഷാ പതിപ്പിന്‍റെ സെന്‍സറിംഗിന്‍റെ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു.