മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ നിർദയമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണം: അമിത് ഷാ

ഭാവി തലമുറയെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വിപത്തിനെതിരെ "മുഴുവൻ സർക്കാർ" സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു.