കാസർകോട് ഗവ. കോളേജ്; തന്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഡോ രമ

നേരത്തേ ആസൂത്രണം ചെയ്ത രീതിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം സൃഷ്ടിച്ച് ദേഹോപദ്രവമേൽപിച്ച് കൊല്ലുവാനുള്ള ശ്രമം എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.