രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്കെതിരെഡിഎൻഎ പരാമർശം; പി വി അൻവറിനെതിരെ കേസെടുത്തു

153 എ(1) ( രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്‌പർദ്ധയുണ്ടാക്കൽ) വകുപ്പ്, ജനപ്രാധിനിത്യ നിയമ വകുപ്പ് 125 ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചാണ് കേസെടു