ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വൻ വിജയം എന്ന് 2 എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 250 വാർഡുകളിൽ 155ലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേടിയേക്കുമെന്ന് എൻഡിടിവി