പത്താം ക്ലാസ് സിലബസിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങള്‍ നീക്കാനുള്ള തീരുമാനം അപലപനീയം; പുനര്‍വിചിന്തനം ചെയ്യണം: എഎ റഹിം

ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങള്‍, തത്വങ്ങള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ആഴത്തിലുള്ള അവബോധം

ബിരുദങ്ങളേക്കാൾ കഴിവുകൾ ഭാവിയെ നയിക്കും; സാങ്കേതികവിദ്യ കാരണം പഴയ ജോലികൾ ഇല്ലാതാകുന്നു: കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ

ദൈവം സമ്മാനിച്ച മനുഷ്യബുദ്ധിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും (എഐ) തമ്മിൽ നിരന്തരമായ മത്സരമുണ്ടാകും,” പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.