വിഷാദത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശ്രുതി രജനികാന്ത്

കൈകളിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. ശരിയായ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാനും