ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരാളെ ദൈവമാക്കിയാൽ അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമായി മാറും; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ച ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തത്വം നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുമെന്നും ഖാർഗെ