ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 60,000-ത്തോളം കൊവിഡ് മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ചൈന

കൊവിഡ് ബാധിച്ച 54,435 മരണങ്ങളും എന്നാൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന അവസ്ഥകളുള്ളവരാണെന്നും ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.