കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ശവം റാഞ്ചി എടുത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു: എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് നിയമത്തിൽ മൗലികമായ മാറ്റം വരുത്തി വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടത്. കേരളത്തിന് ഈ കാര്യ

50 മണിക്കൂർ കടന്ന രക്ഷാ പ്രവർത്തനം; ഒടുവിൽ കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുടെ മൃതശരീരം പുറത്തെടുത്തു

കിണറിലെ പഴയ റിങ്ങുകൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മഹാരാജ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കിണറിന് വ്യാസം വളരെ കുറഞ്ഞതും ആഴക്കൂടുതലും