ബിജെപി ദലിതുകളുടെയും പിന്നാക്കക്കാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്; സംവരണ നയത്തെക്കുറിച്ച് അഖിലേഷ് യാദവ്

1994-ൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ്-1916-ൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സവർണ്ണ ജാതിക്കാരുടെ ഭീഷണി; 60 പോലീസുകാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ കുതിരപ്പുറത്തു വന്ന ദളിത് യുവാവ് ഒടുവിൽ വിവാഹിതനായി

ഉത്തർപ്രദേശിലെ സംഭാൽ ഗ്രാമത്തിൽ കനത്ത പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു ദളിത് യുവാവ് വിവാഹിതനായി