ഗോമൂത്രം മനുഷ്യർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം: ഇന്ത്യൻ വെറ്ററിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ

പശുക്കളുടെ പുതിയ മൂത്രത്തിൽ ബാക്ടീരിയ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ, സത്തിൽ സാന്ദ്രീകൃത രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു," - മറ്റ് എട്ട്

ഗോമൂത്രത്തിൽ ഹാനികരമായേക്കാവുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ; മനുഷ്യർ കുടിച്ചാൽ ഗുരുതര രോഗമുണ്ടാകും

കുറഞ്ഞത് 14 തരം ഹാനികരമായ ബാക്‌ടീരിയകളെങ്കിലും എഷെറിച്ചിയ കോളിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായി ആണ് കണ്ടെത്തിയത്