ചുമയും ജലദോഷവും നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന 4 സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ

ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വീട്ടുവൈദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ

പൂജ്യം ഡിഗ്രി താപനില; മൂന്നാറിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് അതിശൈത്യത്തിന്റെ നാളുകള്‍

ഒരുപക്ഷെ മൈനസിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഇവര്‍ തള്ളികളയുന്നില്ല. വട്ടവടയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് അതിശൈത്യത്തിലേക്ക് കടന്നത്.