ഡൽഹി പോലീസ് വഴിമാറുന്നു; പാർലമെന്റ് സമുച്ചയത്തിന് സമഗ്ര സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സിഐഎസ്എഫ്

ഈ പുതിയ ദൗത്യത്തിന് ആവശ്യമായ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം സർവേയിൽ വരുമെന്നും പാർലമെന്റ് സുരക്ഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന