മാളികപ്പുറം കണ്ടു; അത്യുഗ്രൻ സിനിമാനുഭവം: ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ്

അത്യുഗ്രൻ സിനിമാനുഭവം ആയിരുന്നു മാളികപ്പുറമെന്നും വിഷ്ണു ശശിശങ്കർ എന്ന സംവിധായകന്റെ മികച്ച തുടക്കമാണ് ചിത്രമെന്നും ജൂഡ് ആന്റണി