മില്മ പാല് വില കൂട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച്‌ അറിയില്ലെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി

തിരുവനന്തപുരം: മില്മ പാല് വില കൂട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച്‌ അറിയില്ലെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി. വില വര്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു