ബഹുഭാര്യത്വത്തിനും ശൈശവ വിവാഹത്തിനും പൂർണ്ണമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ശുപാർശ

വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ലെന്നും അവരുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമതല