30,000 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ ലേലം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം

സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച്

ദേശീയ സുരക്ഷയെ ഹനിക്കുന്നതും സാമുദായിക അസ്വാരസ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും; 45 യൂടൂബ് വീഡിയോകൾ കേന്ദ്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു

വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദബന്ധവും ഉള്ളടക്കം തെറ്റായതും ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ സെൻസിറ്റീവുമാണ് .