പുരാവസ്തു ഇടപാടിലെ കള്ളപ്പണ കേസ്; മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി

മോൺസന്റെ വീട്, കെഎസ്എഫ്ഇയിലെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുകെട്ടിയതിൽ ഉൾപ്പെടും. മോൻസൻ, ഭാര്യ മോൻസി മാവുങ്കൽ, മക്കളായ