1.55 ലക്ഷം രൂപ വരെ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഐഡിബിഐ ബാങ്ക്

അനുഭവപരിചയമുള്ള അനുബന്ധ മേഖലയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യത. ഓരോ പോസ്റ്റിനുമുള്ള പ്രത്യേക യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായ നടി ആലിയ ഭട്ടിന്റെ ആസ്തി; സിനിമയ്ക്കപ്പുറമുള്ള കരിയർ; പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇതാ

നടി മാത്രമല്ല വ്യവസായി കൂടിയാണ് ആലിയ ഭട്ട് . വസ്ത്ര കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 1000 രൂപ മാത്രമാണ്. 150 കോടി