കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മലയാള സിനിമയെ പ്രശംസിച്ച് പായൽ കപാഡിയ

ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും കൂട്ടിചേർത്തു. “വെെവിധ്യമാർന്ന