സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒടിടി പ്ലാറ്റ് ഫോം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാണുന്ന സിനിമയ്ക്ക് മാത്രം പണം ഈടാക്കുന്ന ആദ്യ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാവും സി- സ്പേസ്. ഇത്തരത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുകയുടെ