ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയിയെ സംസ്ഥാനതലത്തിലെങ്കിലും പുനരാവിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് നമ്മുടെ ഗവര്‍ണര്‍: ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗവര്‍ണര്‍ പറയുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചവര്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.