മലപ്പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം

ഏകദേശം പതിനൊന്നോളം പ്രവർത്തകരാണ് മച്ചിങ്ങൽ ബൈപ്പാസിൽ വെച്ച് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. പ്രതിഷേധം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത്

മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കാൽ അകമ്പടി വാഹനമിടിച്ച് ഒടിഞ്ഞു

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നതിനിടെ അകമ്പടി വാഹനം മനഃപൂർവം ആൻസല ദാസന്റെ കാലിലൂടെ കയറ്റിയതായി കോൺഗ്രസ്