ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം: ജനുവരി മാസത്തിൽ ലഭിച്ചത് ആറ് കോടിയിലേറെ രൂപ; കൂടെ നിരോധിച്ച നോട്ടുകളും

ക്ഷേത്രത്തിലെ കിഴക്കേ നടയിലെ എസ് ബി ഐയുടെ ഇ ഭണ്ഡാരം വഴി 207007രൂപ ലഭിച്ചു. സ്ഥിരം ഭണ്ഡാര വരവിന് പുറമെയുള്ള