പിൻവതിൽ നിയമനം നടന്നുവെന്ന് എൽഡിഎഫ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്: രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഇത് യുഡിഎഫിൻ്റെ സമരത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. സ്വന്തക്കാരെയും ഇഷ്ടക്കാരെയും എങ്ങിനെയും പിൻവതലിലൂടെ നിയമിച്ചവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്.