ബി-21 റൈഡർ: ശീതയുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി അമേരിക്ക പുതിയ ബോംബർ പുറത്തിറക്കി

ഈ സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബർ 2023-ൽ അതിന്റെ കന്നി പറക്കൽ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2019-ൽ തന്നെ വിമാനം ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുമെന്ന് യുഎസ്