പുടിൻ കൊല്ലപ്പെടും; സെലൻസ്‌കിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം

റഷ്യയിൽ പുടിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ദുർബലത അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു നിമിഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ മാംസഭോജികൾ മാംസഭുക്കിനെ ഭക്ഷിക്കും