മോദിക്കെതിരെയും യോഗിആദിത്യനാഥിനെതിരെയും പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം; അസംഖാനെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അയോഗ്യനാക്കി

2019ൽ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ അസംഖാന് റാംപുരിലെ പ്രത്യേക കോടതി 3 വർഷം തടവും 25,000